Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden hebben de navolgende woorden de volgende betekenis:

1.1. Scootercursus.nl: de rechtspersoon die met de consument op afstand de overeenkomst aangaat;

1.2. Consument/Cursist: de persoon, die 16 jaar of ouder is en zich door middel van een daartoe ontwikkeld onlinesysteem heeft aangemeld voor een theoriecursus inclusief examen dag;

1.3. Overeenkomst: de overeenkomst op afstand tussen de cursist en Scootercursus.nl op grond waarvan Scootercursus.nl zich verplicht aan de cursist een theoriecursus te verzorgen en een examenplaats voor het CBR-theorie-examen te reserveren;

1.4. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht

1.5. Examen: de examendatum van het theorie-examen bij het CBR;

1.6. Cursusdag: De dag waarop de theoriecursus wordt verzorgd met eventueel een
aansluitend examen;

1.7. CBR: het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen;

1.8. Offertes: het aanbod met betrekking tot de theoriecursussen zoals geëtaleerd op de website van Scootercursus.nl ;

1.9. Theoriecursus: de theorie-opleidingen voor de auto, motor en brom/snorfiets (rijbewijscategorie: B, A en AM);

1.10. Algemene voorwaarden: de onderhavige voorwaarden die van toepassing zijn op de overeenkomst.

Artikel 2 Toepasselijkheid en totstandkoming overeenkomst

2.1. De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Scootercursus.nl en cursist, in het bijzonder op de overeenkomsten m.b.t. de theorie-cursussen voor de rijbewijs categorieën B, A en AM.

2.2. De overeenkomst komt tot stand nadat de cursist via de website van Scootercursus.nl zich heeft aangemeld, een cursusdag heeft gereserveerd en het gereserveerde examen door Scootercursus.nl bij het CBR is ingekocht. Onverminderd het voorgaande komt een overeenkomst ook tot stand nadat Scootercursus.nl de elektronische aanmelding heeft bevestigd, dan wel telefonisch of per e-mail.

2.3 Voor zover de gekozen cursusdag door de cursist vol zit, zal de cursist zonder tegenspraak op de wachtlijst worden geplaatst voor een andere cursusdag. In
dergelijke gevallen komt de overeenkomst vooreerst tot stand nadat Scootercursus.nl de nieuwe cursusdag aan de cursist heeft bevestigd.

2.4 De aanmelding van de cursist wordt verwerkt in het CBR- systemen. Voor zover de cursist niet uitdrukkelijk om verwijdering verzoekt, zal Scootercursus.nl de cursist niet uit het CBR-systeem verwijderen.

2.5. Voor zover er van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, is dat enkel geldig inden de afwijking schriftelijk geschiedt.

2.6. Alle afbeeldingen, prijzen, teksten en overige gegevens zijn enkel een indicatie en onder voorbehoud van fouten en kunnen nimmer aanleiding geven tot schadevergoeding.

2.7. Voor een juiste verwerking van de aanmelding is het nodig dat de cursist het juiste e-mailadres opgeeft. Indien en voor zover door de cursist een onjuist e- mailadres wordt opgegeven kan Scootercursus.nl niet aansprakelijk worden gehouden voor enige tekortkoming, dan wel schade voortvloeiende uit de onjuiste opgave van het e-mailadres.

2.8 Scootercursus.nl behoudt het recht om zonder opgave van reden een cursist te weigeren.

2.9. Indien en voor zover een bepaald artikel nietig blijkt te zijn, dan wel vernietigd wordt, zullen de overige artikelen onverminderd van toepassing blijven.

Artikel 3 Cursussenprijzen en betaling cursuskosten

3.1. Offertes kunnen worden gedaan via de website, als telefonisch of per e-mail. Het aanbod aan cursusdagen inclusief examen dag en locaties worden online op de website van Scootercursus.nl geëtaleerd.

3.2. Voor zover een aanbod op de website of via de telefoon, dan wel e-mail een beperkte geldigheidsduur heeft, zal dit uitdrukkelijk aangegeven worden.

3,3 Het aantal beschikbare cursusdag plaatsen worden bijgehouden op de website. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

3.4. De prijzen zoals weergegeven op de website van Scootercursus.nl zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van tikfouten. De prijzen kunnen te allen tijde door Scootercursus.nl eenzijdig worden gewijzigd. Voor zover er een overeenkomst tot stand is gekomen, zullen de nieuwe prijzen vooreerst van toepassing zijn op de overeenkomst nadat de cursist hiermee heeft ingestemd. Indien de overeenkomst tot stand is gekomen en de cursist niet wenst in te stemmen met de prijswijzigingen, dan staat het de cursist vrij om de overeenkomst kosteloos te annuleren, waarbij de annulering niet ziet op de reeds gereserveerde en gemaakte kosten voor het examen bij het CBR.

3.5. De cursist dient de kosten van de cursus vooraf binnen 24 uur na ontvangst van de bevestigingsemail per IDEAL te voldoen. Indien de cursist de betaling niet tijdig voldoet, behoudt Scootercursus.nl zich het recht voor om de aanmelding te annuleren.

3.6. De prijzen van de theoriecursussen zijn inclusief BTW en zien enkel toe op de kosten van de theoriecursus zelf en zijn inclusief kosten van het examen bij het CBR. In de kosten van theoriecursus zijn inbegrepen kosten van de huur, docent en oefenmateriaal.

3.7 Aangesloten derden partners kunnen op verschillende locaties verschillende tarieven hanteren. De cursist wordt vooraf per Whatsapp of via de mail hiervan op de hoogte gesteld. Als hier bezwaar tegen is, dient dit uiterlijk binnen 14 dagen aangegeven te worden aan Scootercursus.nl, zodat Scootercursus.nl de overeenkomst binnen de bedenktermijn kan annuleren. Wanneer de cursist heeft gemachtigd voor het theorie-examen, heeft de cursist geen recht meer om de extra bijkomende kosten weigeren te betalen, omdat de kandidaat hiervan vooraf op de hoogte was.


Artikel 4 Verplichtingen Scootercursus.nl

4.1. Scootercursus.nl verplicht zich tot het deugdelijk aanbieden van de theoriecursus, daaronder tevens begrepen het verzorgen van de docent. Scootercursus.nl staat vrij om de locatie of de vorm van de aangeboden cursus aan te passen

4.2. Scootercursus.nl zorgt dat de te verrichten werkzaamheden worden verricht door bekwame/deskundige personen.

4.3. Scootercursus.nl zal zorgdragen voor het cursusmateriaal in de vorm van oefenmateriaal tegen betaling, dat na totstandkoming van de overeenkomst aan de cursist op het opgegeven e-mailadres wordt toegezonden. Scootercursus.nl stelt het cursusmateriaal met alle zorgvuldigheid samen, doch kan zij geen aansprakelijkheid erkennen voor eventuele onjuistheden in het cursusmateriaal.

Artikel 5 Verplichtingen cursist

5.1. De cursist dient zich te gedragen conform de in deze voorwaarden neergelegde voorwaarden. Indien de cursist deze verplichting niet nakomt is Scootercursus.nl gerechtigd de cursist de toegang tot de theorieopleiding te weigeren, zonder dat Scootercursus.nl daarbij op enige wijze schadeplichtig wordt jegens cursist.

5.2. De cursist dient zorg te dragen dat Scootercursus.nl alle juiste gegevens van de cursist in haar bezit heeft om op correcte wijze het CBR theorie examen aan te vragen.

5.3. De cursist zal de door Scootercursus.nl eventueel ter beschikking gestelde gegevens, daaronder begrepen cursusmateriaal alleen gebruiken voor de daarvoor bestemde doeleinden. De cursist onthoudt zich van elke handeling die ertoe kan leiden dat de aan de cursist overhandigde cursusmaterialen openbaar worden gemaakt.

5.4. De cursist dient aanwezig te zijn op het afgesproken tijdstip en de locatie en dient een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben. Indien en voor zover de cursist zonder geldige
afmelding niet aanwezig is op de afgesproken tijdstip en locatie, dan wel geen geldig legitimatiebewijs bij zich heeft, kan Scootercursus.nl niet aansprakelijk zijn jegens de cursist voor de schade ontstaan uit de onjuiste afmelding, dan wel afwezigheid.

5.5. De cursist verklaart zonder tegenspraak dat het doel om de cursus te volgen louter en allen is om zich voor te bereiden om een CBR-examen af te leggen, Mochten er andere doeleinden ten grondslag liggen, als gevolg waarvan Scootercursus.nl directe of indirecte schade leidt of kan leiden, dan zal Scootercursus.nl gerechtigd zijn om haar schade te verhalen op de cursist. Het is de cursist uitdrukkelijk verboden om van de cursus geluid- en/of beeldopnames te maken.

5.6. Bij overtreding van art. 5.5 verbeurd de cursist een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete van € 10.000 per overtreding.

Artikel 6 Annuleringen en wijziging

6.1. De cursist kan nadat de aanmelding heeft plaatsgevonden zijn aanmelding binnen 14 dagen annuleren. Mocht dit het geval zijn is de kandidaat verplicht annuleringskosten te betalen aan Scootercursus.nl conform onderstaand schema:

  • Pakket 1 – Theoriecursus: EUR 49,95
  • Pakket 2 – Theoriecursus incl. CBR examen: EUR 69,95
  • Pakket 3 – Theoriecursus en Praktijkcursus pakket incl. CBR examen: EUR 89,95
  • Pakket 4 – Praktijkcursus pakket incl. CBR examen: EUR 69,95

Zijn de 14 dagen verstreken? Dan kan er geen annulering meer plaats vinden. Heb je ons gemachtigd en hebben we een examen gereserveerd binnen de 14 dagen? Dan kun je niet meer annuleren. Het examen wordt op naam gezet bij het CBR en omdat het gaat om een persoonsgebonden reservering is er geen recht op bedenktijd.

6.2. De cursist kan nadat de bevestiging middels aanbetaling heeft plaatsgevonden tot zeven dagen voor de cursusdag éénmalig kosteloos de cursusdag verplaatsen voor zover dit met toestemming van Scootercursus.nl gebeurt en de wijziging bij het CBR is toegestaan. De wijziging is enkel geldig nadat de cursist een bevestiging van Scootercursus.nl heeft ontvangen. Indien de wijziging bij het CBR niet is toegestaan worden de examenkosten voor een nieuw te reserveren CBR-examen in rekening gebracht.

6.3. Indien de cursist de datum van de cursus wenst te wijzigen en daarbij geen overeenstemming kan bereiken over een nieuwe datum, dan zal de reeds betaalde cursuskosten in mindering worden gebracht op de kosten, voor zover de cursist in de toekomst zich opnieuw aanmeldt voor een nieuwe cursusdag.

6.4. Bij geen deelname dan wel bij annuleringen binnen zeven dagen voor aanvang van de cursus blijft de cursist het volledig cursusgeld en examengeld schuldig. Hierbij geldt geen uitzondering door bijvoorbeeld overmacht of andere redenen.

6.5. De cursist is het niet toegestaan wijziging in de cursusdag, dan wel het examen binnen zeven dagen voor aanvang van de cursusdag door te voeren.

6.5.1 Bij geen deelname dan wel bij annuleringen binnen 14 dagen voor aanvang van de cursus blijft de cursist het volledig cursusgeld en examengeld schuldig.

6.6. In geval van ziekte dan wel absentie, dan wel enig andere gebeurtenis waardoor Scootercursus.nl de cursus niet kan verzorgen zal de overeenkomst tussen Scootercursus.nl en de cursist ontbonden worden en zal aan de cursist als gevolg van die ontbinding een nieuwe cursusdag en examen aangeboden worden. Ondanks het voorgaande heeft de cursist de bevoegdheid om het gereserveerde examen alsnog af te leggen, indien deze beschikbaar is.

6.7. Onverminderd hetgeen is bepaald onder art. 6.6 blijft de cursist het volledig cursusgeld en examengeld schuldig, tenzij anders overeengekomen.

6.8. Scootercursus.nl behoudt zich het recht voor om de overeenkomst terstond met de cursist te ontbinden, indien Scootercursus.nl er gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat de cursist niet zal komen opdagen op de gereserveerde cursusdag. Voor zover Scootercursus.nl gebruik maakt van haar bevoegdheid, zal Scootercursus.nl de cursist schadeloosstellen.

6.9. In gevallen waarbij de cursist zich via de website aanmeldt voor een cursus waarbij de cursusdagen nog niet vaststaan, doch wel de periode, behoudt Scootercursus.nl zich het recht voor om de cursist in te plannen op een dag dat het haar goeddunkt. Zodra de exacte cursusdata bekend worden, zal Scootercursus.nl de cursist in gevallen als genoemd in de vorige zin kunnen inplannen op een andere dag als dat zij ingepland stonden. De cursist zal zijn/haar volledige medewerking verlenen voor de wijziging voor zover van hem/haar enige medewerking is vereist.

6.10. Alle verzoeken tot annulering, dan wel wijziging dienen per e-mail via: infoscootercursus.nl te geschieden.

6.11.   Scootercursus.nl behoudt zich het recht voor om de overeenkomst terstond (gedeeltelijk) met de Cursist te ontbinden, indien Scootercursus.nl er gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat de Cursist niet zal komen opdagen op de gereserveerde Cursusdag, dit geldt voor zowel de Praktijkcursus als de Theoriecursus.

Scootercursus.nl mag de overeenkomst opzeggen, indien in redelijkheid niet verwacht kan worden dat de uitvoering van de Theoriecursus door hem wordt voortgezet.

Scootercursus.nl kan naar eigen inzicht, ofwel wijzigingen in de overeengekomen datum, tijd of plaats van de Theoriecursus aanbrengen ofwel annuleren.

Zwaarwegende omstandigheden zijn onder meer:

  1. slechte weersomstandigheden (vorst, ijzel, sneeuw, zware storm, hevige regenval, extreme hitte, dichte mist etc.);
  2. stroomstoringen, stagnatie in de levering van brandstoffen en/of tekort aan watercapaciteit;
  3. (ernstige) ziekte van een instructeur of (ernstige) technische mankementen aan een voertuig en er kan geen tijdige vervanging worden geregeld;
  4. onvoldoende aanmeldingen voor een Theoriecursus, zulks ter beoordeling van Scootercursus.nl .

Artikel 7 Overmacht

7.1. Scootercursus.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de cursist indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

7.2. Overmacht doet zich in ieder geval voor, indien verplichtingen niet kunnen worden nagekomen door aanwezigheid van de volgende situaties: overstromingen, aardbevingen, brand, oververhitting, (zand)stormen, epidemieën, pandemieën, terroristische aanslagen, oorlogshandelingen en of één van de situaties zoals benoemd in art. 6.11 welke nog niet zijn benoemd in dit artikel.

7.3. In geval van vertragingen en annuleringen van examens door het CBR door een der bovenstaande situaties, zal Scootercursus.nl zich inspannen om, zo snel als redelijk mogelijk, een nieuw examen voor Cursist in te plannen. Bovenstaande gevallen vormen dan ook in geen enkel geval een rechtvaardigingsgrond voor ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van de betalingsverplichting van Cursist.

7.4. Indien Scootercursus.nl ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit overeenkomst gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen is Scootercursus.nl gerechtigd het nagekomen gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren. Dit laatste mits aan het gedeeltelijk overeengekomen een zelfstandige waarde toegekend kan worden.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1. Scootercursus.nl is enkel aansprakelijk voor directe schade die de cursist door toedoen of een nalaten van Scootercursus.nl mocht komen te leiden, waarbij tevens de aansprakelijkheid beperkt is tot het bedrag dat maximaal wordt uitgekeerd onder de toepasselijke verzekeringsovereenkomst.

8.2. Scootercursus.nl kan nimmer aansprakelijk gehouden worden voor eventueel niet behaalde resultaten door de cursist bij een CBR-theorie examen.

8.3 Scootercursus.nl is in ieder gevolg nooit aansprakelijk voor de volgende schade: Gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en mogelijke schade ontstaan door het gebruik van de door Scootercursus.nl geleverde zaken.

8.4 Scootercursus.nl kan voor een deel van de uitvoering van de Overeenkomst gebruikmaken van ingeschakelde derde partijen. Op het moment dat de derde partij (praktijkopleider) de cursist van Scootercursus.nl accepteert, dan zijn de algemene voorwaarden van de derde partij (praktijkopleider) van toepassing op de cursist. Conform deze voorwaarden is Scootercursus.nl gevrijwaard voor vergoeding voor enige schade van Cursist, welke is veroorzaakt door toedoen van de uitvoerende derde partij (praktijkopleider). Cursist zal in dat geval enkel verhaalmogelijkheden hebben bij de ingeschakelde derde, aangezien daarmee expliciet een zelfstandige verbintenis (voor wat betreft de aansprakelijkheid) voor een deel van de Overeenkomst zal worden aangegaan.

8.5. De cursist vrijwaart Scootercursus.nl tegen aanspraken van derden, welke voortvloeien uit dan wel verband houden met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 9 Toepasselijk recht

9.1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Scootercursus.nl en de cursist, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

9.2. Cursist en Scootercursus.nl zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 10 Overige bepalingen

10.1. Ten behoeve van een goede verwerking en administratie slaat Scootercursus.nl de gegevens van de cursist op in haar automatische systemen. Deze gegevens zullen enkel voor de daarvoor bedoelde doeleinden worden gebruikt. Op verzoek van de cursist zal Scootercursus.nl de opgeslagen gegevens van de cursist uit het systeem verwijderen.

10.2. De cursist geeft aan Scootercursus.nl de toestemming om zijn/haar gegevens binnen Scootercursus.nl , daaronder mede begrepen de gelieerde ondernemingen en ondernemingen waarmee Scootercursus.nl samenwerkt te gebruiken en op te slaan.

10.3. De cursist onthoudt zich van uitlatingen die de goede naam van Scootercursus.nl kunnen schaden.

10.4. Scootercursus.nl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder het nummer 90031482

10.5. Het staat Scootercursus.nl vrij om de Overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben over te dragen aan een aan Scootercursus.nl gelieerde partij door middel van contractoverneming ex art. 6:159 BW en Cursist gaat hier op voorhand mee akkoord.

10.6. De cursist verzoekt Scootercursus.nl indien de cursus binnen 14 dagen na bevestiging van de aanmelding plaats zal vinden tot directe levering van de cursus over te gaan en de cursist doet afstand van zijn recht tot ontbinding zodra de dienst volledig is geleverd.

10.7. Enkel de website www.scootercursus.nl en het op die website gepubliceerd telefoonnummer behoren toe aan Scootercursus.nl .

10.8. Gekozen examendatum is een voorkeurdatum. De officiële examendatum kan afwijken van de gekozen datum.

Meld je nu aan

Plan nu je scootercursus en je hebt binnen no-time jouw scooterrijbewijs op zak!

Kies je pakket:*
Scooter Praktijkcursus
€ 389
Compleet Scooterrijbewijs
€ 379
Scooter Theorie + Examen
€ 179
Scooter Theoriecursus
€ 99
Heb je extra benodigdheden voor bijvoorbeeld dyslexie, ADHD of autisme?*
Niet nodig
€ 0
CBR examen - Extra tijd
€ 38
Ik regel mijn eigen examen
€ -40
Totaal
Heb je extra benodigdheden voor bijvoorbeeld dyslexie, ADHD of autisme?*
CBR examen - Extra tijd
€ 38
Niet nodig
€ 0
Totaal
Kies je locatie*
Kies een datum voor het theorie-examen*
Kies een datum voor het theorie-examen*
Totaal
Voornaam*
Achternaam*
*Zoals vermeld op het officiëel legitimatiebewijs
Je geboortedatum*
E-mailadres*
Herhaal je e-mailadres*
Telefoonnummer*